Преп. Никодим Светогорец: Защо Бог запретява магиите?

от Предание БГ

Бог заповядва във [книга] "Второзаконие" да не се на­мери сред евреите такъв, който да се занимава с гадаене или припявания, или да наблюдава внимателно крясъците или летежа на птиците, или да прекарва над огън децата си, смятайки като че ли, че с огъня ще ги очисти, или да върши други такива неща; "не бива да се намира у тебе (такъв), който прекарва сина си или дъщеря си през огън, предсказ­вам, гадател, вражач, магьосник, омайник, ни който извиква духове, ни вълшебник, нито който пита мъртви" (Втор. 18:10- 11).

В книга "Левит" пък [Той] заповядва същите неща и при­бавя не само никой да не прави такива магии, а също нито да минава близо край ония, които ги вършат, за да не бъде осквернен от тях: "Не врачувайте и не гадайте" (Левит 19:26), и пак: "Не се обръщайте към ония, които извикват мъртъвци и при магьосници не ходете, и не се оставяйте да ви осквернят" (18:31). А защо забранява това? Първо защото и тези работи, и ония, които се занимават с тях са отвра­тителни и нечисти пред Бога, и заради тях Бог ще ги изтре­би от лицето на земята, защото Сам Бог след това казва тъй: "Защо всеки, който върши това, е гнусен пред Господа, и тъкмо поради тия гнусотии Господ, Бог твой, ги изгонва отпреде ти (ще ги изтреби от лицето ти - по Седемдесетте)" (Втор. 18:12).

Второ, защото всички тия видове магии причи­няват както в душата на оня, който се занимава с тях, така и в душата на оня, който отива да ги иска от магьосниците най-велик и смъртен грях, както свидетелства пророк Саму­ил, изобличавайки царя заради амаликитяните, като казва "непокорството е (също такъв грях), какъвто е магьосничеството" (1 Цар. 15:23).

Трето, защото нито вършителите на магии, баения и внимателни наблюдения на птиците могат да бъдат полезни с нещо на тези, за които правят магиите и на които баят, нито тези, на които се бае и тези, които пра­вят други магии, получават някаква полза, но напразно и двете страни се трудят, както казва пророк Иезекиил: "Не суетно ли видение видяхте вие, и не лъжливо ли предвестие изричате" (13:7)? И мъдрецът Сирах: "Гадание, белези и съ­нища са суета" (Сир. 34:5). И четвърто: магиите водят до служение и покланяне на идолите и на демоните толкова много онези, които се занимават с тях, колкото и ония, ко­ито ги искат.

Поради това общо божествените апостоли, следвайки Стария Завет, дават като заповед и законодателство за всички християни, заповядвайки им, да не се занимават с магии или отровителства, или предсказания, или други по­добни, като казват: "Не омагьосвай, не отравяй" (Книга на заповедите 7, 3 гл.); и пак: "Не ставай гадател, понеже (то­ва) води към идолопоклонство... да не бъдеш заклинател или прекарващ сина си през огън; не викай и не предсказвай, нито гадай по птиците, нито изучавай зли науки, защото и Законът [Моисеев] е отрекъл всичко това" (пак там, 6 гл.). И пак: "Избягвайте езическите очиствания, заклинанията, га­данията, прорицанията, огнените очиствания, предсказани­ята, наблюденията на птиците, некромантията, възклицани­ята" (пак там, 2,62 гл.). Но защо аз привеждам Бога, проро­ците и апостолите, които забраняват предсказанията, а не казвам едно друго по-голямо нещо за срам на християните? Християни, [даже] не Бог, не пророк, не апостол забранява да се правят магии, а един езичник и невярващ човек и не просто човек, но дори и магьосник, и прорицател. Кой е той? Онзи ясновидец Вапаам, син Веоров, защото той, по­канен от Валак, царя на моавитяни, да прокълне и да напра­ви някакво предсказание срещу израилския народ, каза това: "Няма магьосничество у Якова, няма чародейство у Израиля" (Числа 23:23). О, преславни дела! Ясновидецът каз­ва. че не трябва да има гадателства! Прорицателят открива, че не трябва да се правят предсказания. За кои? За рода на Яков, за Израилския начинаещ, несъвършен, с детски ум народ: "Няма магьосничество у Якова, няма чародейство у Израиля". О, велик позор? О, непоносим срам за съвремен­ните християни!

И тъй, къде сте сега вие християните, които нагло се за­нимавате с магия и чародейство? Къде сте вие, които като сте болни или имате друга нужда и потреба, тичате при ев­реите и арабите, и египтяните, мюсюлманите и друговерци­те и търсите от тях да ви баят и да ви дадат талисмани? Бя­гайте, скрийте се и потулете лицата си от срамотата си и всеки от вас, ако има чувство, нека каже онова [слово] на Давид: “Срам покрива лицето ми". Защо? Защото ви обижда и говори против вас един ясновидец, един езичник, един не­честив Валаам - "От гласа на хулителя и клеветника" (Числа 23:17). И тъй, убойте се от Бога, Който с толкова много за­поведи ви забранява да си служите с магии и гадания, и от толкова голямата заплаха, която ви отправя - да ви изтреби, ако не престанете с това. Убойте се от божествените про­роци, които подобно и те ви забраняват такива грешни и су­етни дела. Убойте се от божествените и свещени апостоли, които всички общо ви поръчват да не правите викания и предсказания, нито да наблюдавате гласовете и летежа на птиците. Но ако не се убойте от Бога, ни от пророците Му, нито от апостолите, поне се засрамете от езичника и друго­вереца Валаам, който ви забранява да правите магии и да вярвате в тях. Понеже както ниневитяните, които чуха про­поведта на Йона и се покаяха, ще осъдят нехаещите се грешници, които слушат всеки ден Христа и не извършват покаяние, и както Савската царица, която дойде от Арабия да чуе мъдростта на Соломон, ще осъди ония, които презират и не желаят да чуят небесната мъдрост, на която ни е научил Синът Божий, както е казал Господ-. "Ниневийци ще се изправят на съд с тоя род и ще го осъдят, защото те се покаяха от проповедта на Йона, а ето тук има повече от Йона. Южната царица ще се изправи на съд с тоя род и ще го осъди, защото тя дойде от край-земя, за да чуе мъдростта Соломонова; а ето тук има повече от Соломона" .(Мат 12:41-42).

Както казвам, ниневийците и Савската царица, така и този гадател Валаам ще се изправи в съдния ден, за да осъ­ди християните, които употребяват магии, за които последните нямат никакво място и сила, след като Синът Божи дойде и стана Човек и след като те повярваха в Него: "Няма магьосничество у Якова, няма чародейство у Израипя". Защо? Понеже, казва [Валаам]." Господ, негов Бог, е с него" (Числа 23:21).